NEDERLANDSE HANDLEIDING
BluffTitler
BluffTitler (C)
Vertaald en aangepast door Roland De Schutter   
Knoppen & Interface functies
Klik op de plaats die u intereseert en de functie wordt weergegeven in een context scherm .
De Three Layer listboxen
Centre
Vertical Align Centre
Inside
Dit zijn de drie dropdown listboxes onder de text editbox aan de linkerzijde v/d de tool window. Zij worden gebruikt om de diverse laageffecten te selecteren. Iedere laag lheeft zijn eigen effecten: bv.de tekst laag gebruikt de eerste list box om de compositie in te stellen terwijl de afbeeldingslaag deze box gebruikt om de vorm in te stellen.
De All Layers en All Keys checkboxen
Deze checkboxen kunnen zeer handig zijn voor beginners.
Lees in detail de uitleg over deze boxen
De Properties listbox
Alle eigenschappen die kunnen geanimateerd worden zijn aangegeven in de dropdown listbox boven de drie schuifknopppen.
De eigenschap zelf kan geediteerd worden met de drie schuifknopppen onder deze box.
Een plus symbool (+) bij de naam v/d eigenschap betekent dat die geanimeerd.
De 3 Properties  schuifknoppen
Het resultaat v/h verschuiven van deze knoppen hangt af van de actieve eigenschap, ingesteld in de dropdown listbox erboven.
Bv. wanneer je Text Position selecteert op de text Layer, controleert de eerste schuifknop de horizontale , de tweede verticale en de derde diepte (z-as) positie. Wanneer je de kleuren editeert bepalen de 3 schuifknoppen de rode, groene en blauwe component v/d kleur.
Je kan de 3 schuifknopppen tegelijk bewegen door de <Control> toets ingedrukt te houden terwijl je de eerste schuifknop beweegt.
De Reset knop
Met deze knop reset je de drie schuifknopppen naar de default positie.
De drie eigenschap edit boxes
Met de text editeer boxen naast de drie schuifknopppen you kan je waarden ingeven, die liggen buiten het bereik van deze schuifknopppen.
De lagen listbox
De Physics listbox
De Visible checkbox
Lagen kunnen zichtbaar/onzichtbaar gezet worden met deze checkbox.
Wanneer je een laag onzichtbaar maakt, zijn ook alle afgeleide lagen onzichtbaar.
De First Key knop
Spring naar de start van de show.
De Previous Key knop
Spring naar de voorgaande keyframe.
De Next Key knop
Spring naar de volgende keyframe.
De Last Key knop
Spring naar de last keyframe.
De Play knop
De Stop knop
Stop de show. Je kan ook de <Escape> toets drukken.
De Create Key knop
Maakt een keyframe.
De Delete Key knop
De Copy Key knop
De Paste Key knop
De Move Key naar Links knop
De Move Key naar Rechts knop
Beweegt de huidge key naar rechts. Je kan ook de keyframe klikken enslepen. Wanneer geen key is geselecteerd wordt de tijd naar rechts verschoven. Wanneer je de toets <Shift> key,ingedrukt houd wordt de key 0.1 seconde verschoven ipv. van een milliseconde..
De Insert Time knop
De Remove Time knop
Current Time
Nummer of Keyframes
De Keyframes Bar
De Time Slider
Deze schuifknop duidt de huidige tijd aan . Volledig naar links gesleept is dat 0, het begin van de show. Volledig naar rechts gesleept is dat het einde van de show.. Default shows hebben een duur van 3 seconden, maar je kan dit veranderen met het menu item File > Set Show Duration....
De All Layers en All Keys checkboxen
Deze checkboxen bepalen wat er gebeurt als je iets verandert:
Beiden niet aangevinkt
Enkel de huidige key wordt veranderd. Dit is de default instelling.
All Keys aangevinkt en All Layers niet aangevinkt
Alle keys in de actieve laag worden veranderd.
Beiden aangevinkt
Alle keys in alle Layers van hetzelfde me type worden veranderd.
All Layers aangevinkt, All Keys niet aangevinkt
De huidige keys in all Layers van hetzelfde type worden veranderd.
Enkele voorbeelden:
- Je wil de kleur van alle keys veranderen? 
  Vink  All Keys aan en gebruikt de drie schuifknopppen van de kleur editor om de kleur van alle keys tegelijk te veranderen.

- Je wil de font van alle tekst lagen veranderen?
  Vink aan All Layers alvorens je de font verandert.


- Je wil alle tekst lagen naar dezelfde horizontal positie bewegen?
  Vink aan All Layers beweeg één tekst laag naar deze positie.


- Je wil een gouden rand aan alle text lagen toevoegen ?
  Vink aan All Layers alvorens je kiest voor Layer > Attach Border aan actieve laag...

 
 
 
Voor sommige eigenschappen, zoals de Bevel en Font Size in de text laag,
wordt de All Keys checkbox aangevinkt iedere keer dat je deze eigenschap selecteert.
De reden daarvoor is dat het duur is om ze te animeren (bevel) of ongewoon dat je ze zou animeren(font size).

Het wél is mogelijk om die eigenschappen te animeren door de All Keys checkbox af te vinken.
Wanneer je de Auto Mark ALL KEYS checkbox afvinkt in de Settings > General Options... blijven deze dialog checkboxen afgevinkt.
Knoppen: First Previous Next Last          Play  Stop        Create  Delete  Copy Paste   Move-L Move-R  Insert  Remove
Start de show vanop de huidige positie.
Je kan ook<F4>drukken.
All Layers                   All keys  checkboxes
De Text editbox
Deze box wordt gebruikt om de "tweening" methode te selecten. Dit is de manier waarop de posities tussen de keyframes worden berekend.
Je kan deze effecten gebruiken om physische effecten te simuleren.
Dit is de grote dropdown listbox boven de Play knop. BluffTitler animaties zijn opgebouwd uit lagen. Iedere laag kan onafhankelijk geanimeerd worden. Gebruik deze listbox om de laag te selecteren die je wil gaan editeren.
Een plus symbool (+) is bijgevoegd bij de laag naam wanner deze is geanimeerd.
Wanneer je deze knop drukt,worden alle keys groter dan de huidige tijd opgeschoven naar rechts met 0.1 seconde. Wanneer je de toets <Control> ingedrukt houd, wordt de key op de huidige tijd is eveneens verschoven. Wanneer je de toets <Shift> ingedrukt houd,wordt 1 seconde is tussengevoegd. Wanneer je de toets <Alt> ingedrukt houd, dan worden enkel de keys van de active laag verschoven.
Wanneer je deze knop indrukt ,worden alle keys groter dan de huidige tijd 0.1 seconde naar links verschoven. Wanneer je de toets <Control> ingedrukt houdt, dan wordr de key op de huidige at tijd eveneens verschoven. Wanneer je de toets <Shift> ingedrukt houdt, wordt 1 seconde verwijderd.
Wanneer je de toets <Alt> ingedrukt houdt, worden enkel de keys van de active laag verschoven.
De huidige tijd wordt afgedrukt in het volgende formaat : minuten : seconden . milliseconden.
Het aantal keyframes wordt getoond boven de bar. ( in dit voorbeeld  4 sleutels )
In deze bar wordt ieder keyframe getoond als een klein verticale lijntje. Wanneer je erop of zeer dichtbij klikt , dan springt de tijdscursor naar de tijd van die key. Je kan nu deze key kopieren, deleten of slepen naar een andere plaats.
Beweegt de huidge key naar links. Je kan ook de keyframe klikken en slepen. Wanneer geen key is geselecteerd wordt de tijd naar links verschoven. Wanneer je de toets <Shift> key,ingedrukt houd wordt de key 0.1 seconde verschoven ipv. van een milliseconde..
Kopieeert het clipboard naar de huidige tijd en maakt een er een keyframe van.
Kopieert de huidige key naar het clipboard. Iedere laag heeft zijn eigen clipboard, dus de andere lagen worden hierdoor niet aangetast.
Delete de huidige keyframe. Gebruik de Previous Key en Next Key knoppen om een key te selecteren.
Een key kan ook geselecteerd worden door erop te klikken. Klikken op deze knop met de <Shift> toets ingedrukt verwijdert alle keyframes.
De volgende tags kunnen gebruikt worden voor speciale effecten: <ABC />, <abc />, <123 />, <time />, <showtime />, <countdown /> <milliseconde />, <seconde />, <minute />, <hour />, <hour12 />, <ampm />, <day />, <month />, <year />, <fullday />, <fullmonth />, <fps />, <memory />, <computername />, <showtitle />, <showpath />, <version />
Deze editbox wordt gebruikt door de tekst en de scroller Layers. Dit is de plaats waar je de tekst intypt die je wil animeren.
Tool window
Tool window
Top of page